/ EĞİTİM

2020 KPSS Lisans Konu ve Soru Dağılımları

03 Şubat 2020


2020 KPSS Lisans Konuları ÖSYM Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık derslerinden oluşmaktadır.

Türkçe Konuları

Sözcüğün Anlam Özellikleri

Gerçek Anlam
Mecaz Anlam 
Terimsel Anlam
Sözcükte Anlam Olayları
Benzetme (Teşbih)
Eğretileme (İstiare)
Kişileştirme (Teşhis)
Kinaye (Değinmece) 
Mecazımürsel (Ad Aktarması)
Dokundurma (Tariz) 
Mübalağa (Abartma) 
Dolaylama
Güzel Adlandırma 
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
Yansıma Sözcükler
Kalıplaşmış Söz Öbekleri 
İkilemeler
Pekiştirmeler 
Deyimler
Atasözleri 
Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
Cümlenin Yorumu 
Cümlenin İletisi
Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
Cümlede Vurgu 
Eş - Yakın Anlamlı Cümleler
Anlamca Çelişen Cümleler
Anlamlarına Göre Cümleler
Olumlu Cümleler 
Olumsuz Cümleler 
Soru Cümleleri
Ünlem Cümleleri 
Emir Cümleleri 
İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
Çıkarım 
Kanıksama
Saptama
Değerlendirme 
Yakınma - Sitem
Pişmanlık 
Ön Yargı
Olasılık 
Varsayım 
Tahmin
Şaşırma
Kuşku
Uyarı 
Öneri 
Anlam İlişkilerine Göre Cümleler 
Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
Amaç - Sonuç İlişkisi
Koşul (Şart) Cümleleri
Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler 
Öznel ve Nesnel Anlatım 
Tanım Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
Cümlenin Yapısı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Paragrafın Yapısı
Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler 
Paragrafı İkiye Bölme
Paragraf Oluşturma
Paragrafta Yer Değiştirme
Paragrafın İçeriği 
Ana Düşünce 
Yardımcı Düşünceler
Paragrafta Anlatım Biçimleri
Açıklayıcı Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Öyküleyici Anlatım
Betimleyici Anlatım 
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama 
Karşılaştırma
Örnekleme
Sesler
Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
Ünsüz Sesler
Ses Olayları
Ünsüz Değişimi - Yumuşama
Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
Ses Düşmesi
Ses Türemesi
Ulama
Dudak Ünsüzler inin Benzeşmesi 
Ünlü Daralması 
Kökte Ünlü Değişimi
Yardımcı Sesler
Kök ve Gövde
Ekler 
Yapım Ekleri
Çekim Ekleri
Yapılarına Göre Sözcükler
İsim (Ad) 
Varlıkların Türüne Göre İsimler
Varlıkların Sayılarına Göre İsimler 
İsmin Halleri 
İsim Tamlamaları
Zamir (Adıl)
Kişi Zamirleri 
İşaret Zamirleri
Belgisiz Zamirler 
Soru Zamirleri 
İlgi Zamiri (Aitlik Eki) 
Sıfat (Ön Ad)
Niteleme Sıfatları 
Belirtme Sıfatları 
Adlaşmış Sıfatlar
Zarf (Belirteç)
Durum Zarfları
Yer-Yön Zarfları
Zaman Zarfları
Ölçü-Miktar Zarfları 
Soru Zarfları
Edat (İlgeç)
Bağlaç
Ünlem
Fiil (Eylem)
İş (Kılış) Fiilleri
Oluş Fiilleri
Durum Fiilleri
Fiillerde Kip 
Fiillerde Kişi
Fiillerde Olumsuzluk
Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
Fiillerde Çatı
Fiilimsiler
Fiilimsi Grupları
Yardımcı Fiiller
Ek Fiil (Ek-Eylem)
Cümle Türleri
Yüklemlerine Göre Cümleler
Öge Dizilişine Göre Cümleler
Yapılarına Göre Cümleler 
Cümlenin Ögeleri
Yüklem
Özne 
Nesne
Dolaylı Tümleç 
Zarf Tümleci
Edat Tümleci
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler 
Kısaltmaların Yazımı
Sayıların Yazımı 
Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı 
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler 
Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler 
Yabancı Özel Adların Yazımı
Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
Nokta ( . ) 
Virgül ( , )
Noktalı Virgül ( ; )
İki Nokta ( : )
Üç Nokta ( ... ) 
Soru İşareti ( ? )
Ünlem İşareti ( ! )
Kısa Çizgi ( - )
Uzun Çizgi (–)
Tırnak İşareti ( “ ” )
Parantez ( )
Kesme İşareti ( ’ ) 
Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları 
Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı 
Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
Deyim-Atasözü Yanlışları
Anlam Belirsizliği
Mantık Hataları
Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
Fiil ve Yüklem Yanlışları
Özne - Yüklem Uyuşmazlığı 
Özne Eksikliği 
Nesne Eksikliği
Dolaylı Tümleç Eksikliği 
Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Çatı Uyuşmazlığı

Matematik Konuları

Sayı Kümeleri 
Doğal Sayılar 
Tam Sayılar 
Faktöriyel
Sayma Sistemleri 
Bölme
Bölünebilme Kuralları
Kesir ve Kesir Türleri
Rasyonel Sayılarda Dört İşlem 
Basit Eşitsizlikler 
Mutlak Değer 
Denklem Kurma Problemleri 
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri 
Faiz Problemleri 
Kâr – Zarar Problemleri 
Karışım Problemleri
İşçi Problemleri 
Havuz Problemleri 
Hareket Problemleri
Tablo ve Yorumlama 
Grafik ve Yorumlama 

Tarih Konuları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 
Kavimler Göçü (375) 
Avrupa Hunları (375 - 469) 
Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 
Uygur Devleti (744-840) 
Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türk - İslam Tarihi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü
Talas Savaşı (751) 
İlk Türk - İslam Devletleri
Karahanlılar (840-1212) 
Gazneliler (963-1187)
Tolunoğulları (868-905) 
Akşitler (Ihşitler) (935-969) 
Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
Harzemşahlar (1097-1231)
İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türkiye Tarihi 
Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 
Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 
Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 
XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 
Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 
Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
Orta Çağ'da Avrupa
Yeni Çağ'da Avrupa 
Yakın Çağ'da Avrupa 
Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 
XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 
Balkan Savaşları (1912 - 1913) 
I. Balkan Savaşı 
II. Balkan Savaşı (1913) 
Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar 
I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler 
Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) 
İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye 
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 
Kuvayimilliye’nin Kurulması 
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Genelgeler ve Kongreler Dönemi 
I. TBMM Dönemi 
TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920) 
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) 
Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921) 
Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 
Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) 
Çanakkale Olayı 
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
Cumhuriyet Dönemi
II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi 
Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 
Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 
Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi 
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 
Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)
Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar 
Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 
Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler 
Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler 
Atatürk İlkeleri
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası 
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı
II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar 
Soğuk Savaş Dönemi 
Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye 
Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası 
Küreselleşen Dünya 
SSCB’de Değişim ve Sonuçları 
Türkiye ve Avrupa Birliği 
Dünyadaki Gelişmeler 
Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası 
Küresel Sorunlar 

Coğrafya Konuları

Matematik (Mutlak) Konum
Türkiye’nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
Türkiye’nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
Türkiye’nin Jeopolitiği
Türkiye’nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
Fiziki Haritalar
Türkiye’nin Jeolojik Geçmişi 
Türkiye’nin Platoları ve Ovaları
Türkiye’de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye’nin Kıyı Tipleri 
Türkiye’de Toprak Oluşumu ve Tipleri
Türkiye’nin Su Varlığı
Türkiye’de Doğal Afetler
Türkiye’nin İklimi
Türkiye’de Sıcaklık
Türkiye’de Nemlilik ve Yağış
Türkiye’de İklim Tipleri
Türkiye’nin Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
Türkiye’de Nüfus Özellikleri
Türkiye’de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
Türkiye’nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
Türkiye’nin Nüfus Politikaları
Türkiye’de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
Türkiye’de Göçler
Türkiye’de Yerleşme
Türkiye’de Mesken Tipleri
Anadolu Uygarlıkları
Türkiye’de Arazi Kullanımı
Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’de Ormancılık
Türkiye’de Madenler
Türkiye’de Enerji Kaynakları.
Türkiye’de Sanayi
Türkiye’de Ulaşım
Türkiye’de Ticaret
Türkiye’de Turizm
Türkiye’nin Millî Parkları Türkiye’de Şehirler ve Özellikleri 
Türkiye’de Bölge Sınıflandırması
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

Vatandaşlık Konuları

Hukukun Tanımı
Hukuk Kaynaklarıyla İlgili Kavramlar 
Yazısız Kaynaklar (Örf ve Adet Hukuku)
Yardımcı Kaynaklar 
Hukuk Kurallarının Yaptırımları
Kamu Hukuku Dalları
Ceza ve Ehliyet 
Özel Hukuk Dalları.
Hakkın Tanımı ve Türleri 
Devlet Kavramı 
Devlet Kurucu Unsurları 
Devlet Kavramına İlişkin Ayrımlar 
Yapılarına Göre Devlet Şekilleri
Egemenliğin Kaynağına Göre Devlet Şekilleri 
Hükümet Sistemleri
Anayasa
Anayasa Kavramına İlişkin Ayrımlar 
Yazılı Anayasa - Yazısız Anayasa Ayrımı 
Türk Anayasa Tarih
Kanun-u Esasî (1876) 
Kanun-u Esasî’de 1909 Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 
1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda 29 Ekim 1923 Tarihli Değişiklikler
1924 Anayasası 
1961 Anayasası .
1971-1973 Anayasa Değişiklikleri
1982 Anayasası 
1982 Anayasasının Temel Özellikleri 
2017 Anayasasının Temel Özellikleri 
Türk Tarihindeki Referandumlar 
Yasama Organı
Yasama İşlemleri
TBMM İç Yapı ve Çalışma Düzeni 
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı
TBMM Görev ve Yetkileri 
TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 
Yürütme 
Kanun Hükmünde Kararnameler 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
Tüzük
Yönetmelik
Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri
Yargı 
Yargı Organı 
Hakimler ve Savcılar Kurulu 
Yüksek Mahkemeler 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay 
Danıştay 
Uyuşmazlık Mahkemesi 
Sayıştay 
Temel Hak ve Hürriyetler 
Temel Hakların Türleri 
İdare Hukuku
İdare (Kamu Yönetimi)
Yerel Yönetim Organları 
Kamu Kuruluşları 
Uluslararası Kuruluşlar ve Güncel Olaylar
Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar 
KPSS Güncel Bilgiler 
Türkiye’ye Vize Uygulamayan Ülkeler 
Unesco’nun Dünya Mirası Listesindeki Doğal ve Kültürel Varlıklarımız 
T.C. Anayasası Madde Dizini
1982 Anayasasında 2007 Değişiklikleri 
1982 Anayasasında 2010 Değişiklikleri 
1982 Anayasasında 2017 Değişiklikleri 

Geometri Konuları

Geometrik Kavramlar
Üçgende Açılar
Dik Üçgen
Üçgende Açıortay Teoremleri
Üçgende Kenarortay Teoremleri
Özel Üçgenler
Özel Üçgenler
Üçgende Alan
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
Dikdörtgen-Kare
Yamuk-Deltoid
Çemberde Açı
Çemberde Uzunluk
Dairede Alan
Noktanın Analitik İncelenmesi
Analitik Düzlem
Doğrunun Analitik İncelenmesi
Doğrunun Grafiğinin Çizimi
Doğrunun Denklemleri
Simetriler
Eşitsizlikler
Prizma
Dikdörtgenler Prizması
Küp
Silindir
Dönel Silindir
Piramit
Düzgün Piramit
Kesik Piramit
Koni
Küre

Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)

Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak üzere 2020 KPSS Lisans sınavında; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik), 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere toplamda 120 soru yer alacaktır. 


YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 889703
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.